ClearX Logo

CHCEM TEPELNÉ ČERPADLO

hero-foreground
hero

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI SPOTREBITEĽA

v kolektívnom nákupe tepelných čerpadiel v rámci kampane Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad

Tieto všeobecné podmienky platia pre spotrebiteľov, ktorí potvrdia svoju účasť v kolektívnom nákupe tepelných čerpadiel typ vzduch-voda (ďalej len „kolektívny nákup“) online registráciou. Spotrebiteľom sa odporúča, aby si podmienky prečítali pozorne a celé. Registrácia a účasť v kolektívnom nákupe by mali byť zodpovedne zvážené v súlade s cieľmi sledovanými kolektívnym nákupom a projektom CLEAR-X ako celkom.

ÚČEL KAMPANE Účelom kampane kolektívneho nákupu je umožniť spotrebiteľom kúpiť si kvalitný a energeticky úsporný systém tepelného čerpadla typ vzduch-voda za prijateľnú cenu, preto do ponuky kolektívneho nákupu budú zaradené len tie zariadenia, ktoré získali hodnotenie „dobré“ alebo „veľmi dobré“ v medzinárodnom nezávislom porovnávacom teste spotrebiteľských organizácií.

ÚČASŤ/REGISTRÁCIA DO KOLEKTÍVNEHO NÁKUPU Účasť je možná pre všetkých spotrebiteľov, ktorí si chcú kúpiť zariadenie v rámci kolektívneho nákupu. Do kolektívneho nákupu sa môžu zaregistrovať všetci spotrebitelia.

Registrácia do kolektívneho nákupu prebieha na webovej adrese www.spolocnenakupy.sk. Prihlásenie do kolektívneho nákupu je bezplatné a nezáväzné. Registráciou sa spotrebiteľ prihlasuje k účasti na kolektívnom nákupe (ďalej len „registrovaný užívateľ“). Po úspešnej registrácii bude registrovaný užívateľ informovaný o priebehu a ponuke kolektívneho nákupu, ktorá môže zahŕňať jeden alebo viac rôznych modelov tepelných čerpadiel vzduch-voda.

Registrácia v kolektívnom nákupe je podmienkou pre sprístupnenie/zverejnenie ponuky spotrebiteľovi a získanie práva na nákup u dodávateľa podľa podmienok dohodnutých v rámci kolektívneho nákupu, ktoré budú uvedené v ponuke. Je potrebné pozorne si prečítať Všeobecné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov.

Registráciou registrovaný užívateľ súhlasí s ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok a potvrdzuje, že sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov pri kolektívnom nákupe tepelných čerpadiel.

Registrácia a účasť v kolektívnom nákupe nezaväzuje registrovaného užívateľa k nákupu tepelného čerpadla. Je dôležité, aby registrovaný užívateľ poskytol správne osobné údaje a čo najúplnejšie informácie. Predtým, ako sa registrovaný užívateľ rozhodne pre nákup systému tepelného čerpadla, odporúča sa, aby si overil, či je vybraný produkt vhodný pre jeho potreby.

VÝBER A NÁKUP ZARIADENIA V rámci kampane kolektívneho nákupu pozvala Spoločnosť ochrany spotrebiteľov na účasť zainteresovaných dodávateľov tepelných čerpadiel na Slovensku, ktorí ponúkajú zariadenia s hodnotením „dobré“ alebo „veľmi dobré“ v medzinárodnom nezávislom porovnávacom teste spotrebiteľských organizácií.

V priebehu kolektívneho nákupu bude vybraný dodávateľ (alebo viacerí dodávatelia), ktorý spotrebiteľovi ponúkne výhodný nákup kvalitného a účinného tepelného čerpadla. Vo zverejnenej ponuke konkrétneho zariadenia (špecifikácia, cena, podmienky dodania) dostane na stránke www.spolocnenakupy.sk registrovaný užívateľ aj všetky informácie, kde si môže uplatniť právo na nákup zariadenia podľa podmienok kolektívneho nákupu.

Registrovaný užívateľ, ktorý chce prijať ponuku na nákup tepelného čerpadla, potvrdí svoj záujem v súlade s pokynmi, ktoré budú uvedené v ponuke kolektívneho nákupu a následne uzavrie zmluvu priamo s dodávateľom.

OBMEDZENIA A ZÁSOBY V rámci kolektívneho nákupu bude poskytnuté obmedzené množstvo zariadení tepelných čerpadiel, ktoré si budú môcť registrovaní užívatelia kúpiť podľa podmienok kolektívneho nákupu u dodávateľa. Uzavretie zmluvy s dodávateľom bude možné od momentu, keď registrovaní užívatelia budú mať zverejnenú ponuku kolektívneho nákupu.

POSTUP, PRIEBEH a ČASOVÁ OS
Od 30. mája 2023: Spustenie kampane kolektívneho nákupu a aktivácia online registrácie spotrebiteľov do kolektívneho nákupu na stránke www.spolocnenakupy.sk.
Od 30. mája 2023: Všetci registrovaní užívatelia na stránke www.spolocnenakupy.sk nájdu konkrétne ponuky vybraných dodávateľov.
Do konca októbra 2023: Spotrebitelia zaregistrovaní v kolektívnom nákupe, ktorí prejavia záujem o zverejnenú ponuku, uzavrú zmluvu s vybraným dodávateľom. Týmto dátumom sa kolektívny nákup končí a nákup podľa podmienok kolektívneho nákupu už nie je možný*.

*Organizátor kolektívneho nákupu si vyhradzuje právo predčasne ukončiť možnosť nákupu jednotlivých modelov zariadení alebo celého kolektívneho nákupu na základe už zazmluvnených množstiev zariadení, ktoré boli s dodávateľom dohodnuté ako minimálne garantované množstvo. Organizátor kampane kolektívneho nákupu si tiež vyhradzuje právo v spolupráci s vybraným dodávateľom poskytnúť spotrebiteľom dodatočné množstvá zariadení za rovnakých podmienok kolektívneho nákupu.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A VÝHRADA Zmluva na dodanie a inštaláciu tepelného čerpadla v rámci kolektívneho nákupu (zmluva o dielo) sa uzatvára medzi spotrebiteľom a dodávateľom, ktorý sa zúčastňuje akcie kolektívneho nákupu resp. inštalatérom, ktorého určil dodávateľ na inštaláciu vybraného zariadenia ponuky tohto kolektívneho nákupu. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov nie je zmluvnou stranou, preto nenesie žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu zo zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a dodávateľom.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu spotrebiteľa - registrovaného užívateľa alebo zabrániť ďalšej účasti v kolektívnom nákupe v prípade, že sa zistí, že služba nie je využívaná zodpovedne alebo v súlade s cieľmi sledovanými kolektívnym nákupom, prípadne poskytnuté informácie sú nesprávne alebo zavádzajúce. Registrovaní užívatelia by sa mali vyhnúť činnostiam, ktoré môžu poškodiť dobré meno Spoločnosti ochrany spotrebiteľov alebo tretích strán.

Celý obsah, ktorý je vytlačený alebo stiahnutý z webovej stránky kolektívneho nákupu www.spolocnenakupy.sk, je určený len na osobné použitie. Je zakázané používať webovú stránku (a jej obsah) spôsobom, ktorý by mohol poškodiť dobré meno a povesť Spoločnosti ochrany spotrebiteľov. Taktiež je zakázané používať webovú stránku (a jej obsah) v prospech tretích osôb.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov nezodpovedá za situáciu, v ktorej registrovaný užívateľ nevyužije ponuku kolektívneho nákupu napr. z dôvodu technických problémov alebo vyššej moci.

ORGANIZÁTOR KAMPANE Kampaň na kolektívny nákup tepelných čerpadiel organizuje Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad so sídlom Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, spolocnynakup@sospotrebitelov.sk.

POMOC Ak potrebujete pomoc s registráciou alebo ďalšie informácie o kolektívnom nákupe, kontaktujte nás na adrese spolocnynakup@sospotrebitelov.sk.

Poprad, 22. máj 2023