ClearX Logo

CHCEM TEPELNÉ ČERPADLO

hero-foreground
hero

O nás

Stránku spravuje: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad – spotrebiteľské združenie Adresa: Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad

Právna forma: občianske združenie

Číslo a dátum registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky: reg. MV SR 26.6.2009 č. VVS/1-900/90-34002

IČO: 42088453

Telefón: 0800 333 222 (pondelok-piatok 8:00-16.30)

E-mail: spolocnenakupy@sospotrebitelov.sk

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad je nezávislé, neziskové, medzinárodne uznávané spotrebiteľské združenie, ktoré od roku 2009 chráni a zastupuje výlučne záujmy spotrebiteľov. Našim poslaním je vychovávať informovaných a uvedomelých spotrebiteľov, ktorí poznajú a uplatňujú svoje práva, a vytvárať pravidlá a spoločnosť, ktorá umožňuje a zabezpečuje ochranu a dodržiavanie práv spotrebiteľov. Predsedom S.O.S., Poprad je Ing. Michal Fáber.

INFORMUJEME

Webová stránka www.sospotrebitelov.sk je kvalitným a nezávislým zdrojom informácií pre všetkých spotrebiteľov. Bohaté skúsenosti odborníkov S.O.S. a výber aktuálnych tém sú dôležitými zdrojmi pre informované rozhodovanie spotrebiteľov. Spotrebiteľský newsfilter - mesačný emailový prehľad najzaujímavejších článkov - je zdrojom nezávislých informácií o kvalite a bezpečnosti výrobkov a služieb na trhu a o ďalších oblastiach ochrany spotrebiteľa.

RADÍME

Ak spotrebiteľ potrebuje radu o svojich právach v zmluvnom vzťahu s poskytovateľmi tovarov a služieb alebo potrebuje pomoc pri riešení sporu s výrobcom, predajcom alebo iným poskytovateľom či dodávateľom služieb, môže požiadať o pomoc v jednej zo štyroch našich spotrebiteľských poradní v Bratislave, Trnave, Poprade alebo Košiciach. Naši spotrebiteľskí experti problém posúdia a navrhnú vhodné riešenie. Naše poradenstvo je nezávislé, nestranné a dôverné. Zameriavame sa na poskytovanie poradenstva spotrebiteľom, mimosúdne riešenie sporov, jeho alternatívne formy a ARS.

TESTUJEME

S.O.S. je členom ICRT, Medzinárodnej organizácie pre spotrebiteľské testovanie a výskum, ktorá väčšinu svojich testov vykonáva v spolupráci s európskymi spotrebiteľskými organizáciami. Výrobky sa testujú v nezávislých akreditovaných laboratóriách podľa vopred definovanej metodiky. Dodávatelia alebo výrobcovia nemajú vedomosť o výbere produktov na testovanie a nemajú naň žiadny vplyv. Služby sa testujú aj anonymne. Okrem overovania súladu s normami kvality a bezpečnosti sa v testoch spotrebiteľských organizácií analyzuje aj použiteľnosť výrobku, ekonomická udržateľnosť a ďalšie aspekty dôležité pre každodenné používanie. Výsledky sa zvyčajne uverejňujú v médiách vydávaných spotrebiteľskými organizáciami, ktoré musia byť bez reklamy.

VZDELÁVAME

Od svojho vzniku v roku 2009 pomáhame zvyšovať informovanosť a právne povedomie spotrebiteľov aj prostredníctvom rôznych workshopov, školení a bohatej publikačnej činnosti. Odborníci a konzultanti S.O.S. vystupujú na rôznych stretnutiach, seminároch a kongresoch. Spolupracujeme s rôznymi vzdelávacími inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, podnikateľskými organizáciami a samosprávami, vždy v oblasti ochrany spotrebiteľa. Úzko spolupracujeme a poradenstvo poskytujeme aj zdravotne hendikepovaným spotrebiteľom. Vydávame rôzne publikácie s tipmi a radami pre spotrebiteľov z rôznych oblastí, niektoré z nich aj v Braillovom písme.

POMÁHAME

Poslaním S.O.S. ako národnej spotrebiteľskej organizácie je zastupovať záujmy spotrebiteľov pri riešení všetkých relevantných otázok ovplyvňujúcich postavenie spotrebiteľov v spoločnosti. S.O.S. sa aktívne podieľa na príprave zákonov a predpisov upravujúcich otázky ochrany spotrebiteľa, presadzuje záujmy spotrebiteľov vo vzťahu k poskytovateľom tovarov a služieb, a najmä k veľkým spoločnostiam ako sú dodávatelia energií, banky, poisťovne, telekomunikační operátori či poskytovatelia verejných služieb.

Našim cieľom je, aby slovenskí spotrebitelia mohli bez obáv nakupovať tovar a využívať služby dostupné na slovenských i európskych online i offline trhoch. Chceme, aby všetci spotrebitelia mali prístup ku kompletným a pravdivým informáciám, ktoré im zároveň zabezpečia v krátkom čase aj efektívne vymožiteľné práva.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov zastupuje záujmy spotrebiteľov ako kľúčových hráčov v procesoch systematických zmien našej produkcie a spotreby s dôrazom na potreby, záujmy a dodržiavanie práv najmä zraniteľných skupín spotrebiteľov (seniori, zdravotne či sociálne hendikepovaní, nízkopríjmové domácnosti…)

Od roku 2020 sa profilujeme ako spotrebiteľské združenie, ktoré sa špecializuje na kolektívne prípady spotrebiteľov.

PÔSOBÍME NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI

S.O.S. je členom najstaršej a najväčšej Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC) a členom International Consumer Research and Testing (ICRT), medzinárodnej organizácie pre spotrebiteľské testovanie, vďaka čomu úzko spolupracujeme so zahraničnými spotrebiteľskými organizáciami. Aj v medzinárodnom kontexte sa zameriavame na vymožiteľnosť práv spotrebiteľov poškodených predajcami alebo poskytovateľmi služieb najmä v oblasti energetiky, telekomunikačných a finančných služieb a digitálnych práv.

Činnosť združenia a poznatky zo slovenskej praxe prezentujeme na rôznych úrovniach doma i v zahraničí. Spolu so združeniami z iných členských krajín EÚ pripravujeme a realizujeme spoločné projekty a kampane.