ClearX Logo

Chcem fotovoltiku

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI SPOTREBITEĽA

v kolektívnom nákupe fotovoltických systémov, v rámci kampane Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad

Tieto všeobecné podmienky platia pre spotrebiteľov, ktorí potvrdia svoju účasť v kolektívnom nákupe fotovoltických zariadení (ďalej len „kolektívny nákup“) online registráciou. Spotrebiteľom sa odporúčame, aby si podmienky prečítali pozorne a celé.

Registrácia a účasť v kolektívnom nákupe by mali byť zodpovedne zvážené v súlade s cieľmi sledovanými kolektívnym nákupom a projektom CLEAR-X ako celkom.

ÚČEL KAMPANE

Účelom kampane kolektívneho nákupu je umožniť spotrebiteľom zakúpiť si kvalitné a energeticky úsporné zariadenia fotovoltických systémov na výrobu elektriny za prijateľnú cenu, preto do ponuky kolektívneho nákupu budú zaradené len tie panely, ktoré získali hodnotenie „dobre“ alebo „veľmi dobre“ v medzinárodných nezávislých porovnávacích testoch spotrebiteľských organizácií.

ÚČASŤ/REGISTRÁCIA DO KOLEKTÍVNEHO NÁKUPU

Účasť je možná pre všetkých spotrebiteľov, ktorí si chcú kúpiť zariadenie v rámci kolektívneho nákupu.

Registrácia do kolektívneho nákupu je možná online na webovej stránke www.spolocnenakupy.sk. Prihlásenie do kolektívneho nákupu je bezplatné a nezáväzné. Registráciou sa spotrebiteľ prihlasuje k účasti na kolektívnom nákupe (ďalej len „registrovaný užívateľ“). Po úspešnej registrácii bude registrovaný užívateľ informovaný o priebehu a ponuke kolektívneho nákupu, ktorá môže zahŕňať jeden alebo viac rôznych modelov fotovoltických panelov.

Registrácia v kolektívnom nákupe je podmienkou pre zaslanie ponuky spotrebiteľovi a získanie práva na nákup u dodávateľa podľa podmienok dosiahnutých v rámci kolektívneho nákupu, ktoré budú uvedené v ponuke. Je potrebné pozorne si prečítať Všeobecné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov.

Registráciou registrovaný užívateľ súhlasí s ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok a potvrdzuje, že sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov pri tomto kolektívnom nákupe.

Registrácia a účasť v kolektívnom nákupe nezaväzuje registrovaného užívateľa k nákupu fotovoltických panelov. Je dôležité, aby registrovaný užívateľ poskytol správne osobné údaje a čo najúplnejšie informácie. Predtým, ako sa registrovaný užívateľ rozhodne pre kúpu fotovoltického zariadenia, sa odporúča, aby si overil, či je vybraný produkt vhodný pre jeho potreby.

VÝBER A NÁKUP ZARIADENIA

V rámci kampane kolektívneho nákupu vyzvala Spoločnosť ochrany spotrebiteľov na účasť zainteresovaných dodávateľov fotovoltických panelov, ktorí ponúkajú zariadenia s hodnotením „dobre“ alebo „veľmi dobre“, ktoré získali v medzinárodných nezávislých porovnávacích testoch spotrebiteľských organizácií.

V priebehu kolektívneho nákupu bude vybraný dodávateľ (alebo viacerí dodávatelia), ktorý spotrebiteľovi ponúkne výhodný nákup kvalitných a účinných fotovoltických panelov. V emaile s ponukou zariadenia (špecifikácia, cena, podmienky dodania) dostane registrovaný užívateľ aj všetky informácie, kde si môže uplatniť právo na nákup zariadenia podľa podmienok kolektívneho nákupu.

Registrovaný užívateľ, ktorý sa rozhodne prijať ponuku na nákup fotovoltických zariadení, potvrdí svoj záujem v súlade s pokynmi, ktoré dostane e-mailom spolu s ponukou kolektívneho nákupu a následne uzavrie zmluvu priamo s dodávateľom.

OBMEDZENIA A ZÁSOBY

V rámci kolektívneho nákupu bude poskytnuté obmedzené množstvo zariadení fotovoltických panelov, ktoré si budú môcť registrovaní užívatelia kúpiť podľa podmienok kolektívneho nákupu u dodávateľa. Uzavretie zmluvy s dodávateľom bude možné od momentu, keď registrovaní užívatelia dostanú ponuku kolektívneho nákupu – očakáva sa v mesiaci november 2022.

POSTUP, PRIEBEH a ČASOVÁ OS

  1. Od 17. októbra 2022: spustenie kampane kolektívneho nákupu, a tým aj aktivácia online registrácií od spotrebiteľov na účasť v kolektívnom nákupe.
  2. November 2022: všetci registrovaní užívatelia dostanú email s nezáväznou ponukou kolektívneho nákupu a pokynmi na uskutočnenie nákupu.
  3. Do konca januára 2023: spotrebitelia zaregistrovaní v kolektívnom nákupe, ktorí prejavia záujem, uzavrú zmluvu s vybraným dodávateľom. Týmto dátumom sa kolektívny nákup končí a nákup podľa podmienok kolektívneho nákupu už nie je možný*.

*Organizátor akcie kolektívneho nákupu si vyhradzuje právo predčasne ukončiť možnosť nákupu jednotlivého modelu zariadenia alebo celého kolektívneho nákupu na základe už zazmluvnených množstiev zariadení, ktoré boli s dodávateľom dohodnuté ako minimálne garantované množstvo. Organizátor kampane kolektívneho nákupu si tiež vyhradzuje právo v spolupráci s vybraným dodávateľom poskytnúť spotrebiteľom dodatočné množstvá zariadení za rovnakých podmienok kolektívneho nákupu.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A VÝHRADA

Zmluva na dodanie a inštaláciu fotovoltických panelov v rámci kolektívneho nákupu sa uzatvára medzi spotrebiteľom a dodávateľom, ktorý sa zúčastňuje akcie kolektívneho nákupu. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov nie je zmluvnou stranou, preto nenesie žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu zo zmluvy uzatvorenej medzi spotrebiteľom a dodávateľom.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu spotrebiteľa - registrovaného užívateľa alebo zabrániť ďalšej účasti v kolektívnom nákupe v prípade, že sa zistí, že služba nie je využívaná zodpovedne alebo v súlade s cieľmi sledovanými kolektívnym nákupom, prípadne poskytnuté informácie sú nesprávne alebo zavádzajúce. Registrovaní užívatelia by sa mali vyhnúť činnostiam, ktoré môžu poškodiť dobré meno Spoločnosti ochrany spotrebiteľov alebo tretích strán.

Celý obsah, ktorý je vytlačený alebo stiahnutý z webovej stránky kolektívneho nákupu www.spolocnenakupy.sk, je určený len na osobné použitie. Je zakázané používať webovú stránku (a jej obsah) spôsobom, ktorý by mohol poškodiť dobré meno a povesť Spoločnosti ochrany spotrebiteľov. Taktiež je zakázané používať webovú stránku (a jej obsah) v prospech tretích osôb.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov nezodpovedá za situáciu, v ktorej registrovaný užívateľ nevyužije ponuku kolektívneho nákupu napr. z dôvodu technických problémov alebo vyššej moci.

ORGANIZÁTOR KAMPANE

Kampaň na kolektívny nákup fotovoltických panelov organizuje Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad so sídlom Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, spolocnenakupy@sospotrebitelov.sk.

POMOC

Ak potrebujete pomoc s registráciou alebo ďalšie informácie o kolektívnom nákupe, zavolajte nám na číslo 0800 333 222 (pondelok-piatok od 8:00 do 16:30) alebo nám pošlite e-mail na adresu: spolocnenakupy@sospotrebitelov.sk.

Poprad, 15. október 2022