ClearX Logo

Chcem fotovoltiku

1. Čo znamená Kolektívny nákup fotovoltických zariadení s inštaláciou pre domácnosti?

Kolektívny nákup spája jednotlivých spotrebiteľov - domácnosti, ktorí majú spoločný záujem, čo vytvára silnú vyjednávaciu pozíciu voči dodávateľom. Tí sú vďaka tomu oveľa viac motivovaní dať spotrebiteľom dobrú ponuku. Čím viac spotrebiteľov sa spojí, tým väčšia je naša sila. Účasť je otvorená všetkým majiteľom rodinných domov, ktorí majú záujem o fotovoltiku, je bezplatná a nezáväzná.

2. Ako bude kolektívny nákup fotovoltických panelov prebiehať?

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad ponúkne spotrebiteľom možnosť uzavrieť zmluvu na nákup a inštaláciu fotovoltických panelov, ktoré v nezávislých medzinárodných porovnávacích testoch získali hodnotenie "dobre" alebo "veľmi dobre", sú bezpečné a vďaka kolektívnemu nákupu i cenovo dostupné. Oslovíme dodávateľov, vyrokujeme výhodné ponuky od rôznych dodávateľov, dohodneme férové podmienky predaja a inštalácie a vyberieme tie najvýhodnejšie pre spotrebiteľov.

3. Aký je časový harmonogram kolektívneho nákupu fotovoltických panelov s inštaláciou?

  • 17 október 2022: spustenie kampane na zber a online registráciu žiadostí spotrebiteľov o účasť v kolektívnom nákupe.
  • November 2022: všetci registrovaní spotrebitelia dostanú e-mail s nezáväznou ponukou a pokynmi, ako svoj nákup v rámci kolektívnej akcie uskutočniť.
  • Do konca januára 2023: spotrebitelia zaregistrovaní do kolektívneho nákupu uzatvoria zmluvy s vybranými dodávateľmi. Po tomto dátume bude kolektívny nákup ukončený a ďalšie zmluvy už podľa podmienok kolektívneho nákupu nebude možné uzatvárať.*

*Organizátor kampane kolektívneho nákupu si vyhradzuje právo v závislosti od množstva už uzatvorených zmlúv, ktoré dohodol s dodávateľmi ako minimálne garantované množstvo (na účel a za podmienok kolektívneho nákupu), predčasne ukončiť možnosť nákupu konkrétneho modelu fotovoltického zariadenia alebo celú kampaň kolektívneho nákupu. Organizátor kolektívneho nákupu si tiež vyhradzuje právo v spolupráci s vybranými dodávateľmi poskytnúť spotrebiteľom ďalšie množstvá fotovoltických zariadení za rovnakých podmienok kolektívneho nákupu.

4. Sú kapacity v rámci ponuky kolektívneho nákupu obmedzené?

Áno. Zabezpečíme 250 inštalácií fotovoltických panelov, ktoré si budú môcť registrovaní spotrebitelia objednať za podmienok kolektívneho nákupu u vybraného dodávateľa (alebo od rôznych dodávateľov, ale vždy za podmienok kolektívneho nákupu dohodnutých s dodávateľmi). Uzatvorenie zmluvy bude možné od okamihu, keď registrovaní spotrebitelia dostanú ponuku kolektívneho nákupu. Dostanú ju mailom na adresu, ktorú zadali pri registrácii do systému kolektívneho nákupu na stránke www.spolocnenakupy.sk. Nákup vybraného modelu z dostupného množstva bude potvrdený uzavretím zmluvy s vybraným dodávateľom. Dostupné množstvá budú zaručené pre tých spotrebiteľov, ktorí dokončia proces nákupu v plnom rozsahu uzavretím zmluvy s dodávateľom.

5. Kto organizuje kolektívny nákup fotovoltických panelov s inštaláciou pre domácnosti?

Organizátorom kampane kolektívneho nákupu je Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad, Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad. E-mailová adresa: spolocnenakupy@sospotrebitelov.sk.

6. Prečo S.O.S. organizuje kampaň na kolektívny nákup fotovoltických panelov s inštaláciou pre domácnosti?

Kampaň kolektívneho nákupu je súčasťou európskeho projektu CLEAR-X, ktorého slovenským partnerom je Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S.), Poprad. Okrem Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC), Medzinárodnej organizácie pre spotrebiteľský výskum a porovnávacie testovanie (ICRT) a slovenskej spotrebiteľskej organizácie je súčasťou projektového konzorcia päť ďalších európskych spotrebiteľských organizácií zo Slovinska, Bulharska, Cypru, Litvy a Severného Macedónska. Jednotlivé aktivity sú zamerané na zmenu spotrebiteľského správania a vytvorenie spotrebiteľských skupín pre kolektívne nákupy technológií obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Viac informácií o projekte nájdete na https://www.clear-x.eu/.

7. Prečo by som sa mal zúčastniť?

V rámci kolektívneho nákupu fotovoltických panelov s inštaláciou pre domácnosti, slovenské spotrebiteľské združenie ponúkne spotrebiteľom vysokokvalitné zariadenia s vysokou účinnosťou, ktoré boli v medzinárodných nezávislých porovnávacích testoch hodnotené dostatočne vysoko ("dobre" alebo "veľmi dobre"). V mene vás, spotrebiteľov, s dodávateľmi vyrokujeme čo najlepšie podmienky nákupu a čo najlepšiu kvalitu služieb. Úspech kampane závisí od vášho záujmu a primeranej reakcie dodávateľov - čím viac vás bude, tým lepšia bude naša vyjednávacia pozícia. Úspech kampane kolektívneho nákupu bude základom pre rozhodovanie o podobných kampaniach v iných oblastiach.

8. Kto sa kolektívneho nákupu fotovoltických panelov s inštaláciou pre domácnosti môže zúčastniť?

Zúčastniť sa môžu všetci spotrebitelia (fyzické osoby), ktorí si chcú vo svojom dome inštalovať fotovoltiku od vybraného dodávateľa kolektívneho nákupu. Všetci spotrebitelia - domácnosti sa do kolektívneho nákupu môžu zapojiť online registráciou. Registrácia do kolektívneho nákupu je bezplatná a nezáväzná.

9. Kde a ako sa môžem zaregistrovať do kolektívneho nákupu a aké informácie k tomu potrebujem?

Do kolektívneho nákupu sa môžete registrovať na webovej stránke www.spolocnenakupy.sk. Registrácia do kolektivneho nákupu je bezplatná a nezáväzná. Je dôležité, aby ste v registrácii uviedli správne a čo najúplnejšie údaje.

10. Prečo som nedostal potvrdzujúci e-mail, že som sa úspešne zaregistroval do kolektívneho nákupu?

Váš e-mail sa mohol ocitnúť v priečinku so spamom, preto najprv skontrolujte obsah tohto priečinka vo svojej e-mailovej schránke (používatelia služby Gmail aj na karte Sociálne siete alebo Propagácia). Prípadne ste mohli počas procesu prihlasovania/registrácie omylom zadať nesprávnu e-mailovú adresu. Ak ste stále nenašli príčinu, kontaktujte nás na adrese: spolocnenakupy@sospotrebitelov.sk .

11. Je účasť v kolektívnom nákupe nejako obmedzená?

Nie. Kolektívneho nákupu sa môžu zúčastniť všetci spotrebitelia, ktorí sú vlastníkmi rodinných domov. Kolektívny, teda spoločný nákup je osvedčeným spôsobom európskych spotrebiteľov ako výhodne nakupovať kvalitné výrobky (nezávisle otestované spotrebiteľskými organizáciami).

12. Je registrácia skutočne bezplatná a nezáväzná?

Áno, je. Online registrácia v kolektívnom nákupe je podmienkou na získanie ponuky dodávateľa v rámci kolektívneho nákupu, a je bezplatná a nezáväzná. Registráciou sa nezaväzujete k nákupu. Po prijatí ponuky dodávateľa sa môžete slobodne rozhodnúť pre kúpu, alebo jeho ponuku jednoducho neprijmete.

13. Som povinný uzatvoriť zmluvu s dodávateľom, keď sa zaregistrujem do kolektívneho nákupu?

Nie.

14. Bude S.O.S. finančne profitovať z toho, že uzatvorím zmluvu s dodávateľom v rámci kolektívneho nákupu?

Nie. Projekt CLEAR-X, v rámci ktorého sa tento kolektívny nákup realizuje, je financovaný z výskumno-inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe zmluvy o financovaní č. 101033682.

15. Sú moje osobné údaje chránené?

Áno, všetky vaše osobné údaje sú chránené. Prevádzkovateľom údajov je Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad, Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad. Naším technickým a projektovým partnerom pre projekt CLEAR-X je spotrebiteľská organizácia Deco Proteste so sídlom v Portugalsku, ktorá je ako náš zmluvný spracovateľ osobných údajov viazaná rovnakými európskymi normami na ochranu osobných údajov ako Spoločnosť ochrany spotrebiteľov. Prijali sme pevný zmluvný záväzok dodržiavať právne predpisy na ochranu osobných údajov, čím sme zabezpečili, že náš technický partner dosiahne rovnako vysoké štandardy ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje neposkytneme dodávateľom zapojeným do kolektívneho nákupu bez vášho predchádzajúceho súhlasu.

16. Prečo je na účasť v kolektívnom nákupe potrebná mailová adresa?

Kolektívny nákup fotovoltických panelov s inštaláciou pre domácnosti je online kampaň, a preto komunikácia prebieha predovšetkým prostredníctvom e-mailu. Vašu e-mailovú adresu potrebujeme na to, aby sme vás mohli informovať o priebehu kolektívneho nákupu, poslať vám výhodnú ponuku a informovať vás o možnostiach/spôsobe uzatvorenia zmluvy na základe dohodnutých podmienok, ktoré sú predmetom skupinového nákupu.

17. Dokedy sa môžem registrovať do kolektívneho nákupu?

Od 17. októbra 2022 otvárame možnosť online registrácie na stránke www.spolocnenakupy.sk. V novembri 2022 začneme zasielať ponuky na nákup a inštaláciu vybraných zariadení za podmienok, ktoré dohodneme s dodávateľmi. Ponuky vám pošleme mailom na adresu, ktorú zadáte pri registrácii na webovej stránke kolektívneho nákupu. Registrovať sa môžete kedykoľvek počas trvania kampane kolektívneho nákupu.

18. Kedy môžem očakávať ponuku od dodávateľa?

Ponuky budú spotrebiteľom, ktorí sa zaregistrovali do kampane kolektívneho nákupu, zaslané v priebehu novembra 2022.